De Landelijke Gilden groeperen in Vlaanderen meer dan 70.000 leden en hun gezinnen in duizend plaatselijke afdelingen. De Landelijke Gilden zijn opgericht in 1972 in Vlaanderen en Duitstalig België als deel van de Boerenbondwerking.

 
De Landelijke Gilden geven een stem aan de dorpen op het platteland en bieden ontmoetings- en vormingskansen aan alle dorpsbewoners. De mensen worden samengebracht rond ontspanning, reizen, culturele evenementen, sport, doe-activiteiten voor het hele gezin, opinievorming en levensverdieping.
 
Vanaf 1977 is het programma opgezet rond politiek, pastoraal, het gezin, senioren, de tuin, schapenhouderij, streekontwikkeling, ruimtelijke ordening, wonen, recreatieve tochten, Derde Wereld. Binnen de Landelijke Gilden heerst een grote verbondenheid met de landbouw. Een leefbare familiale landbouw is de beste onderbouw voor het platteland. Landbouwgronden inpalmen voor andere doeleinden leidt meestal tot onomkeerbare aantasting van de open ruimte en het leefmilieu.
 
De Landelijke Gilden zetten zich actief in voor het behoud van herkenningspunten in het dorp: het dorpsplein, de kerk, de molen, de veldkapel en andere symbolen van eigenheid en samenleven. Waar nodig ijveren de landelijke gilden voor diensten die het gemeenschapsleven in de kleine woonkernen, dorpen, of gemeenten ondersteunen zoals eerstelijnsgezondheidsdiensten, scholen, postkantoren en openbaar vervoer.
(Bron: Boerenbond).

U kan lid worden van de Landelijke Gilde Opgrimbie.

Naast gratis deelname aan een aantal eigen gildeactiviteiten, en een verzekering bij deelname aan activiteiten geeft het lidmaatschap recht op toezending van het tweemaandelijks tijdschrift "Nest" en het ledenblad "Levend Land". Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 25,- maar wie nu inschrijft betaalt € 12,50 tot het einde van het jaar.

Echtgenote en thuis wonende kinderen van het gezin worden als leden beschouwd.

Lid worden kan door overschrijving op bankrekening: 735.3290087.29 ten name van
Landelijke Gilde Opgrimbie.

Contactadres:
Guido Gilissen (voorzitter), Rootstraat 15, 3630 Opgrimbie
// Tel: 089-76.24.78 ~ mail: guido.gilissen@landelijkegildeopgrimbie.be

Robert Warson (Schatbewaarder), Kloosterstraat 1, 3630 Opgrimbie
// Tel: 089-76.03.29 ~ GSM: 0478-38.33.32 ~ mail: robertwarson@skynet.be

of

Mathieu Vranken (secretaris), eindstraat 34, 3630 Maasmechelen
// Tel: 089-77.16.06 ~ mathieu.vranken@landelijkegildeopgrimbie.be